Corona (COVID-19) – Huurder verklaart hierbij de huidige geldende maatregelen zoals vermeld op onze website www.geldersebootverhuur.nl, te hebben gelezen en aanvaard. Wij doen hierbij een dringend beroep op uw eigen verantwoordelijkheid.

Algemene Voorwaarden verhuur van Vaartuigen Gelderse Bootverhuur 

Artikel 1. Begrippen

 1. Verhuurder: Gelderse Bootverhuur te Lathum
 2. Huurder: degene met wie de verhuurder de huurovereenkomst heeft gesloten, met een minimum leeftijd van 21 jaar.
 3. Huurovereenkomst: overeenkomst tussen verhuurder en huurder voor de huur van een vaartuig
 4. Verzekering: WA en Cascoverzekering afgesloten bij Rabobank/ Nationale Nederlanden. De polisvoorwaarden van deze maatschappij zijn geldig voor de verhuur van de vaartuigen. De voorwaarden en de bij behorende clausules liggen bij verhuurder ter inzage. Uitgesloten zijn de artikelen 13.3 m.b.t. het vervangend vakantieverblijf, 13.4 m.b.t. de rechtsbijstand en 13.5 m.b.t. de ongevallendekking.
 5. Verzekeringsgebied: het vaartuig mag worden gebruikt enkel en alleen op de Rhederlaag, dus verboden te varen op de IJssel.
 6. Borg: bedrag gelijk aan het eigen risico (€300,00) van de WA en Cascoverzekering per gebeurtenis, of anders indien vermeld te voldoen door huurder aan verhuurder bij overname van het vaartuig.

Artikel 2. Verplichtingen van de huurder

 1. Voor de afvaart dienen partijen de overeenkomst voor akkoord te tekenen.
 2. Huurder is verplicht bij het afhalen van het vaartuig een geldig legitimatiebewijs te overhandigen aan de verhuurder ter controle.
 3. Huurder dient het gehuurde gedurende de duur van de overeenkomst persoonlijk te gebruiken. De huurder mag het vaartuig niet verhuren of leasen zonder schriftelijke toestemming – vooraf – van de verhuurder.
 4. De borg moet altijd vooraf worden voldaan aan verhuurder, net als de overige huurkosten.
 5. Tijdens de huur periode is de huurder verantwoordelijk voor het juiste gebruik van het vaartuig en het regelmatig controleren en eventueel veiligstellen van vaartuig, motor en inventaris. Aan het einde van de huurperiode draagt de huurder het vaartuig over aan de verhuurder op de overeengekomen tijd en plaats en in dezelfde staat als waarin hij hem ontvangen heeft.
 6. Kosten die direct verband houden met het gebruik van het vaartuig, zoals bekeuringen zijn voor rekening van de huurder.
 7. De huurder moet schade van welke aard dan ook, dan wel feiten en/of omstandigheden die redelijkerwijs tot schade kunnen leiden, zo spoedig mogelijk aan de verhuurder mededelen.
 8. De huurder is gehouden het vaartuig schoon te retourneren. Bij niet-nakoming van deze verplichting zullen schoonmaakkosten in rekening worden gebracht, met een minimum van € 25,00 (incl. BTW).
 9. De huurder moet zich houden aan de aanwijzingen van de verhuurder tot behoud van het vaarttuig en tot behoud van de rechten van de verhuurder. Niet nakomen van deze bepaling kan voor de huurder leiden tot volledige aansprakelijkheid voor schade en kosten, inclusief gederfde inkomsten.
 10. Huurder dient, indien noodzakelijk, voor het vaartuig geschikte brandstof te tanken. Schade veroorzaakt door toedienen van verkeerde brandstof komt voor rekening van huurder.
 11. Het is huurder niet toegestaan het vaartuig te gebruiken voor wedstrijden op basis van snelheid c.q. behendigheid.
 12. Door ondertekening van de huurovereenkomst dan wel het (in opdracht) online reserveren verklaart de huurder zich ermee akkoord dat een kopie van zijn/haar identiteitsbewijs wordt gemaakt, daar door de verhuurder (gedurende de verhuurtermijn) zal worden behouden.
 13. Door ondertekening van de huurovereenkomst dan wel het (in opdracht) online reserveren van een vaartuig, verklaart de huurder akkoord te gaan met de algemene voorwaarden.

Artikel 3. Verplichtingen van de verhuurder

 1. Bij de aanvang van de huurperiode draagt de verhuurder het vaartuig over aan de huurder. De verhuurder draagt er zorg voor dat het vaartuig in goede staat verkeert, en kan dienen voor het gebruik waarvoor het bestemd is.
 2. De verhuurder is verplicht het vaartuig ten behoeve van de huurder te verzekeren tegen wettelijke aansprakelijkheid, cascoschade en diefstal voor de vaart in het tussen verhuurder en huurder overeengekomen vaargebied.
 3. De kosten voor normaal onderhoud en herstel van gebreken zijn voor rekening van de verhuurder.
 4. De verhuurder moet de borg (of evenredig deel i.v.m. nog te verrekenen kosten c.q. schade) na de huurperiode terugbetalen aan de huurder.

Artikel 4. Annulering

 1. Verhuurder zal een gedane boeking kosteloos annuleren, indien er in het vaargebied meer dan windkracht 5 staat, de temperatuur lager is dan 12 graden, onweer of een weer-alarm is afgegeven (code oranje of hoger).
 2. In alle overige situaties kunt u gaan varen met de boot of sloep en gaat de boeking dus door. Slecht weer tijdens de huurperiode vallen niet onder de annuleringsvoorwaarden en zal ook geen restitutie tot gevolg hebben.
 3. Indien de huurder zelf annuleert is hij/zij de volledige huur verschuldigd.
 4. In het geval van een no-show (niet nakomen van de reservering) wordt de totale huursom in rekening gebracht.

Artikel 5. Aansprakelijkheid

 1. Huurder is verplicht passende maatregelen te nemen ter voorkoming en beperking van schade aan het vaartuig en evt. bijbehorende gehuurde accessoires.
 2. De huurder is aansprakelijk voor schade aan en/of verlies van het vaartuig de evt. bij behorende gehuurde accessoires, voor zover niet gedekt door de verzekering, ontstaan gedurende de tijd dat hij het vaartuig onder zicht heeft, tenzij huurder bewijst dat hem daaromtrent geen schuld treft of dat hem dienaangaande geen nalatigheid is te verwijten. Onder schade wordt tevens verstaan gevolgschade.
 3. Verhuurder is niet aansprakelijk voor persoonlijk letsel of schade aan eigendommen van huurder en andere opvarenden, dan wel verduistering van deze eigendommen.
 4. Het eigen risico voor schade aan het vaartuig per gebeurtenis is € 300,00. In geval van toerekenbare schade zal dit leiden tot inhouding van de borgsom. Bij meerdere gebeurtenissen kan huurder dus aansprakelijk worden gehouden voor het eigen risico per gebeurtenis. Is de schade verhaalbaar op de tegenpartij dan wordt het – door beide partijen ingevulde en ondertekende – schadeformulier in behandeling genomen.
 5. Verlies van attributen, zoals fenders, reddingsvesten, anker ect., van het vaartuig, zal door de huurder ter plaatse worden vergoed, dan wel met de borg worden verrekend.

Artikel 6. Wanprestatie

 1. Verhuurder kan de huurovereenkomst op ieder moment tijdens de huurperiode eenzijdig beëindigen, zonder tot restitutie van de gehele of gedeeltelijke huursom te hoeven overgaan als: a. De weersomstandigheden dit vereisen (bij windkracht 5 of hoger mag er niet gevaren worden); b. Huurder zich niet aan de huurvoorwaarden houdt; c. Huurder overlast veroorzaakt. Eén en ander ter beoordeling van de verhuurder.
 2. Indien het vaartuig later dan het afgesproken tijdstip op de overeengekomen plaats wordt overgedragen heeft de verhuurder recht op een vermeerdering van de huursom met € 25,00 per kwartier, en op vergoeding van verdere (gevolg-) schade, tenzij huurder kan bewijzen dat de verlate teruggave niet aan huurder kan worden toegerekend.
 3. Indien het vaartuig door de huurder niet in dezelfde staat als waarin hij hem heeft ontvangen wordt overgedragen, dan wel indien hij niet heeft gehandeld conform artikel 5 van deze voorwaarden, is de verhuurder gerechtigd op kosten van de huurder het vaartuig in de staat te herstellen als waarin het zich bij aanvang van de huurperiode bevond.
 4. Het is niet toegestaan met meer dan het door Gelderse Bootverhuur aangegeven aantal personen plaats te nemen in het vaartuig of het vaartuig anders te gebruiken dan door de verhuurder bedoeld. Bij constatering door verhuurder dat er met meer als het maximaal aangegeven personen aan boord gevaren word, wordt de volledige borgsom ingehouden.
 5. De stuurman van het vaartuig dient ten tijde van het besturen van het vaartuig nuchter te zijn, en het wettelijke toegestane promillage niet te overschrijden. Indien verhuurder constateert dat dit niet het geval is, zal hij onverwijld overgaan tot terughalen van het vaartuig zonder enige vorm van restitutie van huur- en borgsom.
 6. Het is niet toegestaan om te roken op of in onze vaartuigen. Indien verhuurder constateert dat deze regel niet wordt nageleefd, kan verhuurder overgaan tot inhouding van de volledige borgsom.
 7. Het is niet toegestaan om op de IJssel te varen. Bij constatering door verhuurder dat er op de IJssel gevaren wordt, wordt de volledige borgsom ingehouden.
 8. Het is niet toegestaan om te vissen op of vanuit onze vaartuigen. Indien verhuurder constateert dat deze regel niet wordt nageleefd, kan verhuurder overgaan tot inhouding van de volledige borgsom.

Algemene voorwaarden Bootverhuur Skipperfox® – Gelderse Bootverhuur: Nordkapp, SeaRay Outboard, SeaRay Inboard.

1. Begrippen
a. Verhuurder: Skipperfox® – Sportboot-Vermietung te Bocholt (Duitsland).
b. Partner / agent Skipperfox®: Gelderse Bootverhuur te Lathum.
c. Huurder: de persoon met wie de verhuurder de huurovereenkomst heeft gesloten (minimum leeftijd 25 jaar).
d. Huurovereenkomst: overeenkomst tussen de verhuurder en huurder voor de huur van een vaartuig. Door ondertekening van de huurovereenkomst dan wel het online reserveren van een vaartuig, verklaart de huurder akkoord te gaan met de algemene voorwaarden.

2. Reservering, borg en betaling
De reservering / boeking vindt plaats via de website www.geldersebootverhuur.nl van Gelderse Bootverhuur. Indien u reserveert dient u de huurprijs en de borgsom van € 1000,00 direct elektronisch te betalen.

De borg bedraagt € 1000,00, dit bedrag is het maximale eigen risico in geval van schade. Indien u de boot schadevrij inlevert wordt dit bedrag binnen 24 uur aan u retour geboekt.

3. Registratie
Vaarbewijs is verplicht, even als een geldig legitimatiebewijs: de gegevens van de boeker / schipper van de boot dienen overeen te komen met de gegevens op het vaarbewijs.

Een kopie van het vaarbewijs en een geldig legitimatiebewijs dient na de boeking direct per mail verzonden te worden aan info@geldersebootverhuur.nl. Uw gegevens worden direct doorgestuurd naar Skipperfox® ter controle en zullen strikt vertrouwelijk worden behandeld.

Bij uitgifte van de boot dient de boeker / schipper het (geldige) vaarbewijs en een geldig legitimatiebewijs te overhandigen ter controle aan een medewerker van Gelderse Bootverhuur.

In geval van vervroegde terugkeer van het huurobject wordt geen compensatie terugbetaald.

4. Annulering
a. Verhuurder zal een gedane boeking kosteloos annuleren, indien er in het vaargebied meer dan windkracht 5 staat, de temperatuur lager is dan 12 graden, onweer of een weer-alarm is afgegeven (code oranje of hoger).
b. In alle overige situaties kunt u gaan varen met het vaartuig en gaat de boeking dus door. Slecht weer tijdens de huurperiode valt niet onder de annuleringsvoorwaarden en zal ook geen restitutie tot gevolg hebben.
c. Indien de verhuurder zelf annuleert is hij/zij de volledige huursom verschuldigd.
d. In het geval van een no-show (niet nakomen van de reservering) wordt de totale huursom in rekening gebracht.

5. Geschiktheid, overname en beheer van de boot
De schipper moet ten minste 25 jaar oud zijn en verantwoordelijk zijn voor zijn bemanning en het hem toevertrouwde materiaal.
Skipperfox® vertegenwoordigd door de overhandigende persoon, behoudt zich het recht voor om te weigeren de boot te overhandigen indien de persoon die de boot uitgeeft, van mening is dat de schipper deze verantwoordelijkheid niet kan dragen. In een dergelijk geval zal de huur worden terugbetaald tegen 50% met uitsluiting van andere compensatie.

De schipper neemt de boot over na voltooiing van de noodzakelijke formaliteiten (inspectie van de inventaris, functionele controle en gedetailleerde vaarinstructies). Het overdrachtsformulier dient door beide partijen voor akkoord te worden getekend. Tijdens de huur is de huurder verantwoordelijk voor het juiste gebruik van het vaartuig en het regelmatig controleren en eventueel veilig stellen van vaartuig, motor en inventaris.

De aangewezen schipper moet in het bezit zijn van een voor het gebied geldige bootvergunning en is volledig verantwoordelijk voor de naleving van alle voorschriften.

De schipper van het vaartuig dient ten tijde van het besturen van het vaartuig nuchter te zijn. Indien er wordt geconstateerd dat dit niet het geval is, zal verhuurder onverwijld overgaan tot het terughalen van het vaartuig zonder enige vorm van restitutie van huur- en borgsom. Kosten die direct verband houden met het gebruik van het vaartuig, zoals bekeuringen zijn voor rekening van de huurder.

Het is niet toegestaan met meer dan het maximum aantal aangegeven personen plaats te nemen in het vaartuig. Bij constatering hiervan word de volledige borgsom ingehouden.

6. Ongevallen en schade
Als een ongeval of schade wordt veroorzaakt door onzorgvuldigheid of niet-naleving van de instructies, kunnen er geen claims worden ingediend tegen Skipperfox®. De huurder verbindt zich ertoe om schades onmiddellijk bij Skipperfox® te melden.

Reparaties mogen alleen worden uitgevoerd met uitdrukkelijke toestemming van Skipperfox®. Skipperfox® is niet aansprakelijk voor schadeclaims of kosten die ontstaan zijn door ongevallen. Hoeveel schade er ook is aangericht, Skipperfox® heeft het recht om de borgsom volledig te behouden totdat de schade is hersteld door een werkplaats van Skipperfox® .

7. Huisdieren en vissen vanaf de boot is niet toegestaan
Huisdieren zijn niet toegestaan aan boord van onze boten. Indien wordt vastgesteld dat er huisdieren zonder toestemming van de verhuurder aan boord waren, heeft Skipperfox®, vertegenwoordigd door de cessionaris, het recht om de borg in zijn geheel in te houden.

Het is niet toegestaan om te vissen op of vanuit onze vaartuigen. Indien verhuurder constateert dat deze regel niet wordt nageleefd, kan verhuurder overgaan tot inhouding van de volledige borgsom.

8. Uitrusting van de boot, verlies van persoonlijke bezittingen
De huurder verbindt zich ertoe om elk verlies, diefstal of schade aan de boot, dan wel feiten en omstandigheden die redelijkerwijs tot schade kunnen leiden, zo spoedig mogelijk te melden bij verhuurder en kan aansprakelijk worden gesteld om de gehele schade te vergoeden. Skipperfox® is niet aansprakelijk voor het verlies van of schade aan persoonlijke bezittingen van de huurder en de andere opvarenden.

9. In geval van ongevallen / uitval van de boot
In geval van ongevallen / uitval van de boot / motor kan de huurder Skipperfox® op elk moment informeren. Skipperfox® zal alles in werk stellen om bijstand en ondersteuning zo snel mogelijk te organiseren indien nodig.

In het geval van een vaartijdonderbreking van minder dan 24 uur is verhuurder niet aansprakelijk en zijn er geen claims mogelijk tegen de verhuurder. Indien de huurder verantwoordelijk is voor uitval van de boot of motor zijn schadeclaims aan verhuurder uitgesloten. De verhuurder behoudt zich het recht voor om de borg in te houden om schade aan de boot te dekken.

In het geval van een vaartijdonderbreking van langer dan 24 uur zal een terugbetaling van de verloren huurperiode naar ratio plaatsvinden. Verloren vakantie geneugten die optreden tijdens de huurperiode als gevolg van een ongeval / uitval van de boot geven u geen enkel recht op een vergoeding, ongeacht de oorzaak.

10. Verzekeringen
De huurprijs is inclusief aansprakelijkheid jegens derden en de verzekering van de boot. De borg dekt het eigen risico van het verzekerde bedrag in geval van een vordering. Alle boten zijn volledig verzekerd en internationaal aansprakelijk tot een dekkingsbedrag van € 6 miljoen. De huurders zelf en hun persoonlijke eigendommen zijn niet verzekerd.

11. Overmacht / onvoorziene omstandigheden
Als Skipperfox® door onvoorziene omstandigheden de boot die u hebt gehuurd, niet kan leveren, zal Skipperfox® er alles aan doen om u te voorzien van een boot met gelijkwaardig comfort en capaciteit. Indien dit niet mogelijk is wordt de huurprijs aan u terugbetaald, met uitsluiting van andere claims. Voor vertragingen tot maximaal een uur van Skipperfox® veroorzaakt door de schuld van de vorige huurders, zal geen compensatie plaatsvinden.

12. Onderbreking, reisbeperking en overmacht
Skipperfox® is niet aansprakelijk voor onderbrekingen of reisbeperkingen als gevolg van overmacht (werk, overstromingen, droogte, staking). Mochten deze gebeurtenissen zich voordoen tijdens uw reis en een annulering van meerdere dagen veroorzaken, dan wordt een bedrag pro rata terugbetaald, met een standaardperiode van maximaal 24 uur ten gunste van de verhuurder. In geval van overmacht behoudt Skipperfox® zich het recht voor om de boot op een andere plaats van levering over te nemen of af te leveren.

13. Inleveren / terugbrengen van de boot
De huurder is verplicht om de boot op de afgesproken plaats van terugkeer op het afgesproken tijdstip terug te brengen. De schipper moet rekening houden met een redelijke hoeveelheid tijd om te kunnen voldoen aan de tijdige terugkeer.

Voor elk uur vertraging, wordt een bedrag van € 100,00 in rekening gebracht ter dekking van de extra kosten die de verhuurder maakt. Voor een vertraging van een hele dag vervalt de gehele borgsom.

Bij terugkomst moet de boot in dezelfde hoedanigheid worden ingeleverd door huurder, zoals de boot bij uitgifte is meegegeven. Bij niet – nakoming van deze verplichting, zullen schoonmaakkosten in rekening worden gebracht met een min .bedrag van € 60,-.

De brandstoftank krijgt u halfvol mee en dient halfvol te worden ingeleverd. Indien deze afspraak niet wordt nagekomen worden hiervoor extra kosten in rekening gebracht.
Huurder dient geschikte brandstof te tanken voor het vaartuig. Schade veroorzaakt door toedienen van verkeerde brandstof komt voor rekening van de huurder.

14. Wanprestatie
Verhuurder kan de huurovereenkomst op ieder moment tijdens de huurperiode eenzijdig beëindigen, zonder tot restitutie van de gehele of gedeeltelijke huursom te hoeven overgaan indien huurder zich niet aan de huurvoorwaarden houdt of indien de huurder overlast veroorzaakt. Tevens is het huurder niet toegestaan het vaartuig te gebruiken voor wedstrijden op basis van snelheid c.q. behendigheid.

15. Jurisdictie is Rhede
Indien de afzonderlijke bepalingen van de overeenkomst nietig zijn, wordt de geldigheid van de overeenkomst niet beïnvloed. Elke vorm van nevenovereenkomsten moet schriftelijk worden vastgelegd om geldig te zijn. In betwiste zaken wordt een minnelijke schikking gezocht.

16. Bevoegde rechtbank
Alle juridische geschillen die voortvloeien uit de rechtsverhouding tussen het Duitse bedrijf SKIPPERFOX® en de klant zijn onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechtbank Bocholt.

17. Gelderse Bootverhuur kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden, aangezien zij enkel en alleen als partner / agent, de boot uitgeven en innemen voor Skipperfox®.

18. Duitse wetgeving is van toepassing
Op alle rechtsverhoudingen tussen SKIPPERFOX® Speedboot Verhuur en de huurder is uitsluitend Duits recht van toepassing.

ALGEMENE VOORWAARDEN HUUR EN VERHUUR VAARTUIGEN – HOUSEBOTEN

Dit zijn de Algemene Voorwaarden Huur en Verhuur Vaartuigen van HISWA Vereniging (Nederlandse Vereniging van Ondernemers in de Bedrijfstak Watersportindustrie). Deze voorwaarden zijn tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond en de ANWB in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg van de Sociaal-Economische Raad. De voorwaarden gelden uitsluitend voor leden van HISWA Vereniging. Bij misbruik zal HISWA Vereniging daartegen optreden. De voorwaarden zijn gedeponeerd bij de griffie van de rechtbank Amsterdam op 21 juni 2018 onder nummer 66/2018.

ARTIKEL 1 – DEFINITIES
In deze voorwaarden gelden de volgende definities:
a. Ondernemer: een natuurlijke persoon of rechtspersoon die met een consument een overeenkomst sluit voor het ter beschikking stellen van een vaartuig tegen betaling van een huurprijs. Deze ondernemer is lid van HISWA Vereniging.
b. Consument: een natuurlijke persoon die met een ondernemer een overeenkomst sluit voor het gebruik van een vaartuig tegen betaling van een huurprijs. Deze consument sluit de overeenkomst niet uit naam van zijn beroep of bedrijf, maar op persoonlijke titel.
c. Partijen: de ondernemer en de consument, zoals onder a en b omschreven.
d. Vaartuig: een voorwerp dat is gemaakt om op het water te verblijven en zich daarop te bewegen, inclusief de uitrusting en inventaris die erbij horen. In deze voorwaarden gaat het expliciet om een vaartuig dat is bestemd voor sportbeoefening of vrijetijdsbesteding.
e. Open zeil- en motorboot: vaartuig zonder kajuit.
f. Huurovereenkomst: een overeenkomst waarmee de ondernemer zich verplicht om tegen betaling een vaartuig zonder bemanning in gebruik te geven aan de
consument.
g. Elektronisch: per e-mail of website.
h. Inventarislijst: lijst van voorwerpen die bij het vaartuig horen.
i. Conditielijst: lijst waarop de partijen vóór de afvaart vastleggen wat de staat van het vaartuig is en welke schade er eventueel aanwezig is.
j. Geschillencommissie: de Geschillencommissie Waterrecreatie in Den Haag.
Alle bedragen die in deze algemene voorwaarden staan, zijn inclusief btw.

ARTIKEL 2 – TOEPASSELIJKHEID VAN DEZE VOORWAARDEN
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod en iedere overeenkomst die de ondernemer en consument sluiten voor de huur/verhuur van vaartuigen.

ARTIKEL 3 – AANBOD/OFFERTE
1. De ondernemer brengt zijn aanbod of offerte mondeling, schriftelijk of elektronisch uit.
2. Een mondeling aanbod vervalt als het niet onmiddellijk wordt geaccepteerd, behalve als de ondernemer direct een termijn heeft gegeven om het aanbod te accepteren.
3. Op een schriftelijk aanbod of een elektronisch aanbod moet een dagtekening staan. Wordt er in het aanbod een geldigheidstermijn genoemd, dan mag de ondernemer
zijn aanbod binnen die termijn niet veranderen of intrekken. Wordt er geen termijn genoemd, dan mag de ondernemer zijn aanbod niet veranderen of intrekken tot en
met 14 dagen na de dagtekening.
4. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van het te verhuren vaartuig en vermeldt in ieder geval:
• de huurperiode en de haven van afvaart/aankomst;
• de huursom met eventueel bijkomende kosten en betalingswijze;
• de hoogte van het eigen risico van de verzekering;
• de hoogte en wijze van zekerheidsstelling;
• de annuleringsregeling.
5. Bij elk aanbod levert de ondernemer een exemplaar van deze algemene voorwaarden.

ARTIKEL 4 – OVEREENKOMST
1. Er is sprake van een overeenkomst zodra de consument het aanbod van de ondernemer accepteert. Accepteert hij dit aanbod elektronisch, dan stuurt de ondernemer elektronisch een bevestiging naar de consument.
2. Elke overeenkomst wordt bij voorkeur schriftelijk of elektronisch vastgelegd.
3. Bij een schriftelijke overeenkomst moet de ondernemer altijd een afschrift aan de consument geven.

ARTIKEL 5 – PRIJS EN DE PRIJSWIJZIGINGEN
1. De ondernemer en de consument spreken vooraf af:
• welke huurprijs en eventuele extra kosten de consument moet betalen; en
• of de ondernemer de prijs tussentijds mag wijzigen en zo ja, onder welke voorwaarden.
2. De ondernemer kan wijzigingen in belastingen, accijnzen en andere soortgelijke heffingen van de overheid altijd doorberekenen aan de consument.

ARTIKEL 6 – BETALINGSVOORWAARDEN
1. De consument moet de huursom betalen binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur, maar in ieder geval op de aanvangsdatum van de overeengekomen huurperiode. Hij kan de huursom betalen op het kantoor van de ondernemer of door het geld over te maken naar een bankrekening die door de ondernemer wordt bepaald.
2. Als de consument niet op tijd betaalt, is hij in verzuim zonder dat de ondernemer hem in gebreke hoeft te stellen. Toch stuurt de ondernemer na het verstrijken van de betalingsdatum nog één kosteloze betalingsherinnering naar de consument. Daarin wijst hij de consument op zijn verzuim en geeft hij hem alsnog de gelegenheid om de rekening binnen 14 dagen te betalen. In de betalingsherinnering maakt de ondernemer ook melding van de buitengerechtelijke incassokosten die de consument bij niet tijdige betaling verschuldigd is.
3. Is de 14-dagentermijn die in lid 2 genoemd is, verlopen en heeft de consument nog niet betaald, dan is de ondernemer bevoegd om betaling van het verschuldigde bedrag te eisen, zonder dat hij de consument verder in gebreke hoeft te stellen. De buitengerechtelijke incassokosten die daaraan verbonden zijn, mag hij naar redelijkheid in rekening brengen bij de consument. Hiervoor gelden maximumbedragen die staan in het Besluit vergoeding buitengerechtelijke incassokosten. Onder voorbehoud van wettelijke wijzigingen zijn deze maximumbedragen vastgesteld op:
-15% over de eerste € 2.500,-, met een minimum van € 40,-;
-10% over de volgende € 2.500,-;
-5% over de volgende € 5.000,-;
-1% over de volgende € 190.000,-;
-0,5% over het meerdere, met een maximum van € 6.775,-.

ARTIKEL 7 – ANNULERING
1. Als de consument de huurovereenkomst wil annuleren, moet hij dit zo spoedig mogelijk schriftelijk of elektronisch aan de ondernemer laten weten. Als de consument annuleert, kan de ondernemer aanspraak maken op een gefixeerde (vaste) schadeloosstelling van:
• 15% van de overeengekomen huursom bij annulering tot 3 maanden vóór aanvang van de huurperiode;
• 50% van de overeengekomen huursom bij annulering tot 2 maanden vóór aanvang van de huurperiode;
• 75% van de overeengekomen huursom bij annulering tot 1 maand vóór aanvang van de huurperiode;
• 100% van de overeengekomen huursom bij annulering binnen 1 maand vóór aanvang van de huurperiode of op de ingangsdatum van de huurperiode.
Voor alle genoemde schadeloosstellingsbedragen geldt een minimum van € 65,-.
2. Annuleert de consument een huurovereenkomst met een huursom van € 250,- of minder, dan gelden andere schadeIoosstellingsbedragen dan genoemd in lid 1. In deze gevallen kan de ondernemer aanspraak maken op een gefixeerde (vaste) schadeloosstelling van:
• 10% van de overeengekomen huursom bij annulering tot 1 week vóór aanvang van de huurperiode;
• 50% van de overeengekomen huursom bij annulering tot 2 dagen vóór aanvang van de huurperiode;
• 100% van de overeengekomen huursom bij annulering binnen 2 dagen vóór aanvang van de huurperiode.
3. De ondernemer kan een huurovereenkomst van een open zeil- en/of motorboot annuleren als de huurperiode maximaal 2 dagen bedraagt. Hij moet dit tijdig schriftelijk aan de consument laten weten. Doet hij dat niet tijdig, dan kan de consument aanspraak maken op 25% van de verschuldigde huursom.
4. Als de consument een huurovereenkomst annuleert, kan hij de ondernemer vragen of een andere persoon de overeenkomst mag overnemen via een ‘indeplaatsstelling’. Als de ondernemer daarmee akkoord gaat, is de consument wijzigingskosten verschuldigd. Deze wijzigingskosten bedragen 10% van de overeengekomen huursom met een minimum van € 45,50 en een maximum van €113,50.

ARTIKEL 8 – VERPLICHTINGEN VAN DE ONDERNEMER
1. Bij de aanvang van de huurperiode stelt de ondernemer het vaartuig ter beschikking aan de consument. De ondernemer zorgt ervoor dat het vaartuig in goede staat is, dat het kan dienen voor het gebruik waarvoor het bestemd is en dat het is voorzien van een deugdelijke veiligheidsuitrusting die is afgestemd op het overeengekomen vaargebied.
2. De ondernemer is verplicht het vaartuig ten behoeve van de consument afdoende te verzekeren tegen wettelijke aansprakelijkheid, cascoschade en diefstal. Deze verzekering geldt alleen voor gebruik van het vaartuig in het vaargebied dat de ondernemer en de consument zijn overeengekomen. Voor de verzekering geldt een redelijk eigen risico dat in lijn is met de waarde van het schip.
3. Vóór de afvaart leggen de partijen de staat van het vaartuig vast in een conditielijst die door beide partijen wordt ondertekend. De ondernemer geeft een afschrift van de getekende conditielijst aan de consument.
4. De ondernemer geeft vóór de afvaart een inventarislijst aan de consument.
5. Aan het einde van de huurperiode neemt de ondernemer het vaartuig op de overeengekomen plaats en tijd in ontvangst, tenzij hij met de consument iets anders heeft afgesproken.
6. De ondernemer zorgt ervoor dat in het vaartuig de noodzakelijke (nood)telefoonnummers aanwezig zijn.

ARTIKEL 9 – VERPLICHTINGEN VAN DE CONSUMENT
1. De consument moet over voldoende vaar-vaardigheden beschikken. Als de consument niet beschikt over een relevant CWO-diploma (Commissie Watersport Opleiding) of een gelijkwaardig diploma (dit ter beoordeling van de ondernemer), dan moet hij in ieder geval 18 jaar of ouder zijn. Deze leeftijdsgrens van 18 jaar geldt niet voor open zeil- en/of motorboten.
2. De consument moet ervoor zorgen dat de bemanning die voor de vaart nodig is, zich tijdens de vaart onthoudt van overmatig gebruik van alcohol en/of drugs.
3. De consument moet zich houden aan de aanwijzingen van de ondernemer tot behoud van het vaartuig en tot behoud van de rechten van de ondernemer. Hieronder valt ook een verbod om uit te varen of terug te keren naar de jachthaven, en een gebod om direct naar een door de ondernemer te bepalen afmeerplek te varen vanwege slechte weersomstandigheden en/of overmatig alcohol- en/of drugsgebruik.
4. Vóór de afvaart ontvangt de consument een inventarislijst van de ondernemer. De consument is verplicht om te controleren of de inventaris op deze lijst in het vaartuig aanwezig is. Ook moet hij controleren of het vaartuig voorzien is van een veiligheidsuitrusting die is afgestemd op het betreffende vaargebied.
5. Als de inventaris aan boord niet overeenstemt met de inventaris op de inventarislijst, of als de veiligheidsuitrusting onvolledig of ondeugdelijk is, moet de consument dat vóór de afvaart aan de ondernemer melden. Dat doet niets af aan de verplichting die de ondernemer heeft op grond van artikel 8 lid 1.
6. Vóór de afvaart moet de consument de conditielijst voor akkoord ondertekenen.
7. De consument gebruikt het vaartuig als een goed huisvader en goed schipper en overeenkomstig de bestemming. De consument mag geen veranderingen in het  vaartuig aanbrengen en mag het vaartuig niet aan een ander in gebruik geven zonder schriftelijke toestemming van de ondernemer.
8. Aan het einde van de huurperiode draagt de consument het vaartuig aan de ondernemer over op de overeengekomen tijd en plaats en in dezelfde staat als waarin hij het vaartuig ontvangen heeft.
9. De kosten die direct verband houden met het gebruik van het vaartuig zijn voor rekening van de consument. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om haven-, brug-, kade-, sluis- en liggelden en brandstofkosten.
10. Als de consument reparaties wil laten verrichten, heeft hij daarvoor toestemming nodig van de ondernemer. De ondernemer betaalt de reparatiekosten aan de consument terug als deze hiervoor gespecificeerde rekeningen inlevert.
11. De kosten van het normale onderhoud en herstel van gebreken zijn voor rekening van de ondernemer.
12. De consument moet schade van welke aard dan ook zo spoedig mogelijk aan de ondernemer melden. Dat geldt ook voor feiten en/of omstandigheden die redelijkerwijs tot schade kunnen leiden.

ARTIKEL 10 – AANSPRAKELIJKHEID
1. De consument is aansprakelijk voor schade en/of verlies van het vaartuig in de periode dat hij het vaartuig heeft gehuurd. Dat geldt alleen voor schade en/of verlies voor zover niet gedekt door de verzekering. De consument is niet aansprakelijk als hij kan aantonen dat de schade en/of het verlies niet door hem of door één van zijn mede-opvarenden is veroorzaakt of niet aan hem en/of de zijnen is toe te rekenen.
Onder schade wordt ook gevolgschade verstaan.
2. De consument is altijd aansprakelijk voor (gevolg)schade die hij veroorzaakt als:
• hij het vaartuig willens en wetens gebruikt buiten het vaargebied dat hij met de ondernemer is overeengekomen; en/of
• hij zich willens en wetens niet houdt aan de aanwijzingen van de ondernemer
tot behoud van het vaartuig en/of tot behoud van de rechten van de ondernemer.
3. Deze aansprakelijkheid is beperkt tot een bedrag van € 500,- plus het eigen risico en geldt ongeacht de verzekering van het vaartuig.
4. De ondernemer is niet aansprakelijk voor schade aan zaken of voor enig lichamelijk letsel of ongeval. Hij is hier alleen voor aansprakelijk als die schade en/of dat letsel/ongeval het directe gevolg is van een gebrek aan het verhuurde vaartuig.

ARTIKEL 11 – NIET NAKOMEN VAN DE OVEREENKOMST
1. Als de ondernemer zijn verplichtingen uit de huurovereenkomst niet nakomt, kan de consument de huurovereenkomst ontbinden, zonder dat hij daarvoor naar de rechter hoeft te gaan. De ondernemer moet dan onmiddellijk alle bedragen terugbetalen die de consument al heeft betaald.
2. De consument kan ook aanspraak maken op een vergoeding van eventuele schade die hij heeft geleden, tenzij de tekortkoming aan de kant van de ondernemer niet aan
de ondernemer kan worden toegerekend.
3. Het bovenstaande geldt niet als de ondernemer een alternatieve oplossing biedt die voor beide partijen redelijk is.
4. Als de consument het vaartuig later dan op het afgesproken tijdstip en/of niet op de overeengekomen plaats overdraagt, heeft de ondernemer recht op een evenredige vermeerdering van de huursom en op vergoeding van verdere (gevolg)schade. Dit recht vervalt als de verlate overdracht van het vaartuig en/of de andere plaats van overdracht niet aan de consument kan worden toegerekend.
5. Als de consument het vaartuig niet in dezelfde staat overdraagt als waarin hij het heeft ontvangen, heeft de ondernemer het recht om het vaartuig op kosten van de consument in de genoemde staat te herstellen. Dat mag hij ook doen als de consument zich niet heeft gehouden aan de verplichtingen in artikel 9 van deze voorwaarden. De consument hoeft de herstelkosten niet te betalen voor zover deze door de verzekering zijn afgedekt. Dit geldt niet als er sprake is van een situatie zoals genoemd in artikel 10 lid 2.

ARTIKEL 12 – KLACHTEN
1. Als de consument klachten heeft over de uitvoering van de overeenkomst, dan moet hij deze per brief of elektronisch aan de ondernemer melden. Dit moet hij doen binnen bekwame (gepaste) tijd nadat hij de gebreken heeft geconstateerd of had kunnen constateren. Hij moet de klachten voldoende omschrijven en toelichten.
2. Als de consument klachten heeft over een factuur, moet hij die bij voorkeur per brief aan de ondernemer melden. Dit moet hij doen binnen bekwame (gepaste) tijd nadat hij de betreffende factuur heeft ontvangen. Hij moet de klachten in zijn brief voldoende omschrijven en toelichten.
3. Als de consument zijn klacht niet tijdig indient, kan dat ertoe leiden dat hij zijn rechten op dit gebied verliest. Kan het feit dat hij niet tijdig heeft geklaagd niet in redelijkheid aan de consument worden toegerekend, dan behoudt hij zijn rechten.
4. Als duidelijk is geworden dat de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost, is er sprake van een geschil.

ARTIKEL 13 – GESCHILLENREGELING
1. Als de consument en de ondernemer een geschil hebben, kan elk van beiden dit geschil voorleggen aan de Geschillencommissie Waterrecreatie, Bordewijklaan 46, Postbus
90600, 2509 LP Den Haag (www.sgc.nl). Hiervoor gelden de volgende voorwaarden:
a. Het geschil gaat over de totstandkoming of de uitvoering van een overeenkomst tussen de ondernemer en de consument.
b. De overeenkomst betreft diensten of zaken die de ondernemer aan de consument gaat leveren of heeft geleverd.
c. Op de overeenkomst zijn deze algemene voorwaarden van toepassing.
2. De Geschillencommissie neemt een geschil alleen in behandeling als:
a. de consument zijn klacht eerst bij de ondernemer heeft ingediend;
b. de ondernemer en de consument samen niet tot een oplossing zijn gekomen;
c. het geschil aan de Geschillencommissie is voorgelegd binnen 12 maanden nadat de consument zijn klacht bij de ondernemer heeft ingediend;
d. het geschil aan de commissie is voorgelegd in de vorm van een brief of in een andere vorm die door de commissie is bepaald.
3. De Geschillencommissie neemt in principe alleen geschillen in behandeling die een financieel belang hebben van maximaal € 14.000,-. Heeft een geschil een financieel belang van meer dan
€ 14.000,-, dan kan de commissie dit alleen behandelen als beide partijen hier uitdrukkelijk mee instemmen.
4. Als een consument een geschil voorlegt aan de Geschillencommissie, is de ondernemer verplicht om dat te accepteren. Als de ondernemer een geschil wil voorleggen aan de Geschillencommissie, moet hij de consument vragen om binnen 5 weken te laten weten of hij daarmee akkoord gaat. De ondernemer moet daarbij aankondigen dat hij – als de consument niet binnen die 5 weken reageert – een procedure bij de rechtbank kan starten.
5. Bij de behandeling van het geschil en het doen van de uitspraak volgt de Geschillencommissie het reglement dat voor de commissie geldt. Desgevraagd wordt dit reglement naar de consument en/of de ondernemer toegestuurd. De uitspraken van de Geschillencommissie hebben de vorm van een bindend advies. Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd.
6. Alleen de rechter en de genoemde Geschillencommissie zijn bevoegd om kennis te nemen van geschillen tussen de ondernemer en de consument.

ARTIKEL 14 – NAKOMINGSGARANTIE
1. HISWA Vereniging staat ervoor garant dat haar leden de bindende adviezen van de Geschillencommissie nakomen. Dit geldt niet als een lid besluit om het advies binnen 2 maanden na de verzending hiervan ter toetsing aan de rechter voor te leggen. Blijft het advies na toetsing door de rechter in stand en is het vonnis waaruit dit blijkt onherroepelijk, dan gaat de garantstelling opnieuw in. Per bindend advies keert HISWA Vereniging maximaal € 10.000,- uit aan de consument. Dit geldt ook als de consument volgens het bindend advies meer dan € 10.000,- van de
ondernemer tegoed heeft. In dat geval ontvangt de consument € 10.000,- van HISWA Vereniging en heeft HISWA Vereniging een inspanningsverplichting om ervoor te zorgen dat de ondernemer de rest betaalt.
2. Om aanspraak te maken op deze garantie moet de consument dit schriftelijk aanvragen bij HISWA Vereniging. Ook moet hij de vordering die hij op de ondernemer heeft, aan HISWA Vereniging overdragen. Als de vordering hoger is dan € 10.000,-, hoeft de consument in principe alleen het deel van de vordering over te dragen dat onder de € 10.000,- uitkomt. Maar als de consument dat wil, kan hij ook het deel van de vordering overdragen dat boven de € 10.000,- uitkomt. HISWA Vereniging zal dan op eigen naam en kosten de betaling daarvan van de
ondernemer vorderen. Slaagt HISWA Vereniging daarin, dan zal zij het bedrag aan de consument uitkeren.
3. HISWA Vereniging geeft geen nakomingsgarantie als – voordat de consument aan alle formele innamevereisten voor de behandeling van het geschil heeft voldaan – sprake is van een van de volgende situaties:
a. Aan de ondernemer is surséance van betaling verleend.
b. De ondernemer is failliet verklaard.
c. De bedrijfsactiviteiten van de ondernemer zijn feitelijk beëindigd.
Bepalend voor deze situatie is de datum waarop de bedrijfsbeëindiging in het Handelsregister is ingeschreven of een eerdere datum, waarvan HISWA Vereniging aannemelijk kan maken dat de bedrijfsactiviteiten feitelijk zijn beëindigd. Onder de formele innamevereisten worden de handelingen verstaan die de consument moet doen om het geschil door de Geschillencommissie te laten
behandelen. Hieronder vallen het betalen van klachtengeld, het insturen van een ingevuld en ondertekend vragenformulier en een eventuele depotstorting.

ARTIKEL 15 – AFWIJKING VAN DE VOORWAARDEN
Aanvullende bepalingen of bepalingen die van deze algemene voorwaarden afwijken, mogen niet ten nadele zijn van de consument en moeten ofwel schriftelijk ofwel op zodanige wijze worden vastgelegd dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

ARTIKEL 16 – WIJZIGINGEN
Als HISWA Vereniging deze algemene voorwaarden wijzigt, gebeurt dat altijd in overleg met de ANWB en de Consumentenbond.

ARTIKEL 17 – RECHTSKEUZE
Op alle geschillen met betrekking tot deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing, tenzij op grond van dwingende regels ander nationaal recht van toepassing is.

PRIVACY BELEID GELDERSE BOOTVERHUUR
Om onze website bezoekers duidelijk te maken hoe wij met uw gegevens omgaan, plaatsen wij onze afspraken hierover in deze privacyverklaring. De inhoud is opgesteld door Kompas Advocatuur en juridisch nagekeken.

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT
Gelderse Bootverhuur kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Gelderse Bootverhuur, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Gelderse Bootverhuur verstrekt. Gelderse Bootverhuur kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

– Uw voor- en achternaam

– Uw adresgegevens

– Uw telefoonnummer

– Uw e-mailadres

– Uw IP-adres

– Omschrijving van uw identiteitsbewijs

– Verloop datum van uw identiteitsdocument

WAAROM GELDERSE BOOTVERHUUR GEGEVENS NODIG HEEFT
Gelderse Bootverhuur verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan Gelderse Bootverhuur uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening.

HOE LANG GELDERSE BOOTVERHUUR GEGEVENS BEWAART
Gelderse Bootverhuur bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan conform de hiervoor wettelijke geldende bewaartermijn.

DELEN MET ANDEREN
Gelderse Bootverhuur verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK
Op de website van Gelderse Bootverhuur worden algemene bezoekgegevens bijgehouden,
waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw
browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Gelderse Bootverhuur gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GOOGLE ANALYTICS
Gelderse Bootverhuur maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de websitegebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Gelderse Bootverhuur bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacy beleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacy beleid van Google Analytics hier aan.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan Gelderse Bootverhuur te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Gelderse Bootverhuur heeft hier geen invloed op.

Gelderse Bootverhuur heeft Google geen toestemming gegeven om via Gelderse Bootverhuur verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@geldersebootverhuur.nl. Gelderse Bootverhuur zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.